Impressie informatieavond: ook dorpenaanpak voor Westeremden

Meer dan 100 mensen verzameld in Ons Dorpshuis

Het was een volle bak dinsdag 18 december in het Dorpshuis. Meer dan 100 Westeremders waren bijeen in het Dorpshuis om meer te horen over de plannen rondom de versterkingsaanpak. De serie bijeenkomsten begon vorige week. Een vertegenwoordiger van de Nationaal Coördinator (NCG) en wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum gaven toelichting over de versterkingsoperatie.

Brief

De brief die aan bewoners is gestuurd heeft voor veel verwarring gezorgd. De brief was gericht aan ´de bewoners van dit pand´ en blijkt een versterkingsadvies-op-maat te bevatten. Deze avond is duidelijk geworden dat diegenen die het advies `licht verhoogd risico´ hebben gekregen een nieuwe brief krijgen `binnen enkele dagen´ met een nieuw advies.

Financiering?

Geld is er overigens vooralsnog alleen voor de geprioriteerde panden met het advies hoog risico. Voor de rest is (nog) geen geld.

Dorpenaanpak Westeremden

Voor Westeremden geldt de dorpenaanpak. Als meer dan de helft van de adressen een verhoogd tot een licht verhoogd risiciprofiel heeft volgt zo’n aanpak. Voor Westeremden gaat dit dus op.

Duidelijk werd gesteld dat een opname en beoordeling altijd nodig is om iets over een huis te kunnen zeggen.

Risicoprofielen Westeremden

Aantallen risico-woningen Westeremden: van de 191 adressen hebben 7 een verhoogd risico, 98 zijn licht verhoogd en 86 woningen hebben een normaal risico.

Veel vragen

Vanuit de zaal kwamen veel vragen. Zie het Twitteraccount van Westeremden hier op de website voor een impressie van de vragen. En het liveblog van het DvhN. Grofweg gingen de vragen over de volgende thema’s:

  • wat als er geen geld is? is er een plan B
  • versterkingsadvies in de brief klopt niet, wat moet ik doen? (stuur een mail naar de NCG)
  • juridische kwaliteit van de brief
  • de wanorde in de bestuurlijke aanpak ook rol van de gemeente
  • vragen over gevoel onveiligheid
  • onduidelijkheid over schadeherstel
  • onduidelijkheid over versterking in relatie tot schadeherstel en plannen woningverbetering (‘gevangen in eigen huis’)
  • er overheersde een gevoel van onduidelijkheid rondom het gehele proces en de aanpak.

Zie de website van Loppersum voor meer informatie over het plan voor Westeremden.

Dorpsbewoner las open brief voor: joe hebben dr een bende van mokt

Joe hebben dr een bende van mokt en joe mozzen je daip daip schoamen. Zo zou ik de situatie in het Gronings samenvatten. De Nederlandse vertaling is iets langer. Wij zijn boos, teleurgesteld, in de steek gelaten. Ik ben kwaad op het falen van het openbaar bestuur. Natuurlijk, het is complex, het is ingewikkeld, er is capaciteit nodig, het moet zorgvuldig, etc. etc. Er zijn de afgelopen jaren tientallen excuses aangevoerd om niet te doen wat wel had moeten gebeuren, namelijk de beginselen van behoorlijk bestuur volgen. Je als overheid houden aan je eigen wetten. De wet handhaven en belangen afwegen vanuit het algemeen belang en niet uitsluitend vanuit het belang van Shell, Exxon Mobile en de Staat der Nederlanden. (Legaliteit, motivering, rechtzekerheid, zorgvuldigheid, verbod op willekeur) Dit falen van het openbaar bestuur kleeft aan het staatshoofd, aan de premier, de minister, het parlement, het provinciaal bestuur en in toenemende mate ook aan hetlokale bestuur, of te wel de gemeente. De overheid heeft in Groningen keer op keer eenzijdig het sociaal contract opgezegd. Daarmee heeft de overheid een groot deel van haar legitimiteit verloren: de legitimiteit die voortkomt uit het waarborgen van de rechtstaat, het waarborgen van de rechtvaardige uitkomsten van geschillen en het zorgen voor rechtvaardige procedures die deze geschillen moeten oplossen. Barbertje moet hangen. Deze uitdrukking is afkomstig uit Max Havelaar, Multatuli’s meesterwerk uit 1860, dat een mooi inkijkje geeft in de Nederlandse traditie van uitbuiting en dubieus openbaar bestuur. Het wordt tijd dat er publiekelijk  verantwoording wordt afgelegd over de maatschappelijke en bestuurlijke chaos die de gaswinning veroorzaakt heeft. De chaos is dermate groot dat wat mij betreft alleen een parlementaire enquete in staat is iets van gemolesteerde vertrouwen in de rechtstaat terug te brengen. Maar goed, daar ga ik niet over, dat regelen jullie maar in Den Haag. Daarmee is de versterking op korte termijn niet geholpen. Ook daar een tip: als je als gemeente besluiten neemt over de risicocategorie van mijn woning, zorg dan dat dit besluit in ieder geval voldoet aan de voorwaarden voor besluiten zoals de AWB die stelt. Maak duidelijk dat het om een besluit gaat, wat de juridisch basis van dit besluit is, welke informatie aan dit besluit ten grondslag ligt, hoe u zaken heeft afgewogen en welke mogelijkheden voor bezwaar of beroep er voor mij als burger open liggen. Dat is wat anders dan een lullig briefje en dit circus van voorlichtingsbijeenkomsten. Openheid van zaken. Dat is wat het lokale bestuur moet geven. Als de NAM de zaken weer eens frustreert man en paard noemen. Niet alleen mondeling in een vertrouwelijke sessie voor de gemeenteraad, maar in alle openbaarheid, met een deugdelijke verslaglegging, zodat een toekomstige enquetecommissie niet al bij voorbaat gefrustreerd wordt door het falende geheugen van falende bestuurders.  Barbertje moest hangen. Ook al was hij rechtschapen en had hij niemand vermoord. Of het openbaar bestuur ook zo rechtschapen is zal moeten blijken. Dat is wat deze Groninger bedoelt als hij zegt: joe hebben dr een bende van mokt en joe mozzen je daip, daip schoamen.